fbpx
1 Position, Full Time

Software Tester / QA

ทำความเข้าใจแนวคิดการทดสอบ, เทคนิคการทดสอบพื้นฐาน, และวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์, พัฒนาการทดสอบและดำเนินการทดสอบระบบ, สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ ให้ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์

Key Responsibilities:

1) ทำความเข้าใจแนวคิดการทดสอบ, เทคนิคการทดสอบพื้นฐาน, และวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

2) พัฒนาการทดสอบและดำเนินการทดสอบระบบ

3) สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ ให้ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์รับทราบเป็นระยะ

4) รวบรวมและจัดการความต้องการข้อมูลการทดสอบ

5) รันสคริปต์ทดสอบ

6) บันทึกผลการทดสอบ

7) ทดสอบข้อบกพร่องที่ได้รับการปรับปรุงอีกครั้ง

Qualification:

* มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการตรวจสอบคุณภาพของโปรดักส์ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์

* จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

- มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ

- มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัย

- รักการประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายชัดเจนเเละสามารถทำเป้าหมายให้สำเร็จ

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่เเละพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

- เข้าใจลูกค้า เเละประสานงานในทีมได้ดี

Black_spot
Sound like you?

Submit an Application

Your information.

 • - Your title -
 • Mr.
 • Miss.
 • Mrs.
 • LGBT.
- Your title -
Field is required!
Field is required!
Your First Name
Field is required!
Field is required!
Your Last Name
Field is required!
Field is required!
Your Phonenumber
Field is required!
Field is required!
Your E-mail Address
Field is required!
Field is required!
Please Provide Your Current Address
Field is required!
Field is required!
Date of birth
Select a date
Field is required!
Field is required!
Your Age
Field is required!
Field is required!
Your Nationality
Field is required!
Field is required!
 • - select your religion -
 • irreligion
 • Buddhism
 • Christianity
 • Islam
 • Hinduism
- select your religion -
Field is required!
Field is required!
Marital Status
Field is required!
Field is required!
Living Status
Field is required!
Field is required!
Military Status
Field is required!
Field is required!

Education.

Bachelor Degree

University
Field is required!
Field is required!
Major & Minor
Field is required!
Field is required!
Graduated Year
Field is required!
Field is required!

Master Degree

University
Field is required!
Field is required!
Major & Minor
Field is required!
Field is required!
Graduated Year
Field is required!
Field is required!

Ph.D

University
Field is required!
Field is required!
Major & Minor
Field is required!
Field is required!
Graduated Year
Field is required!
Field is required!

Working Experience in Chronological.

Your Latest 3 Experiences.

1) Company Name
Field is required!
Field is required!
Position in Company
Field is required!
Field is required!
Your Work Period in Company (Ex: 2010 - 2014)
Field is required!
Field is required!
Job Description in Company
Field is required!
Field is required!
Salary in Company
Field is required!
Field is required!
Reason of Resignation from Company
Field is required!
Field is required!
2) Company Name
Field is required!
Field is required!
Position in Company
Field is required!
Field is required!
Your Work Period in Company (Ex: 2010 - 2014)
Field is required!
Field is required!
Job Description in Company
Field is required!
Field is required!
Salary in Company
Field is required!
Field is required!
Reason of Resignation from Company
Field is required!
Field is required!
3) Company Name
Field is required!
Field is required!
Position in Company
Field is required!
Field is required!
Your Work Period in Company (Ex: 2010 - 2014)
Field is required!
Field is required!
Job Description in Company
Field is required!
Field is required!
Salary in Company
Field is required!
Field is required!
Reason of Resignation from Company
Field is required!
Field is required!

Your Ability.

Language Ability.

Thai
Field is required!
Field is required!
English
Field is required!
Field is required!
TOEIC Score
Your TOEIC Score
Field is required!
Field is required!
IELTS Score
Your IELTS Score
Field is required!
Field is required!
TOEFL Score
Your TOEFL Score
Field is required!
Field is required!
Other Language
Your Other Language Skill
Field is required!
Field is required!

Special Ability.

Talents
Your Talents
Field is required!
Field is required!
Hobbies
Your Hobbies
Field is required!
Field is required!

Tell Us More About You:

Please provide any further information about yourself
Tell us more any things...to know you better
Field is required!
Field is required!

Expected Salary:

Expected Salary
Field is required!
Field is required!

Upload your Resume or Portfolio

Upload your Resume or CV...
Field is required!
Field is required!
Upload your Portfolio...
Field is required!
Field is required!